• dot-com342 บาท
  • dot-net400 บาท
  • dot-org342 บาท
  • dot-co.th856 บาท

ขอใบเสนอราคา

วิธีการขอใบเสนอราคา (รองรับการแจ้งผ่าน Mobile)
1. กรอก รายละเอียดชื่อผู้ติดต่อ ชื่อบริษัท และที่อยู่ ที่จะแสดงในใบเสนอราคา
2. เลือก Package และ Package การบริการ ที่ต้องการ
3. กำหนดจำนวนปี  ระบบจะแสดงค่าใช้จ่ายเบื้องต้นให้ทราบ

ต้อง Allow Popup ที่ Browser ก่อน หากไม่สามารถขอใบเสนอราคาออนไลน์ ได้สามารถติดต่อได้ที่ support@hostingdynamo.com

  • บริการที่สนใจจำนวนหน่วยราคารวม 
    Add a new row