• dot-com342 บาท
  • dot-net400 บาท
  • dot-org342 บาท
  • dot-co.th856 บาท

Hosting SSD Harddisk

SSD ย่อมาจาก Solid state drive คือ เป็นเทคโนโลยีใหม่ที่คนกำลังให้ความสนใจจำนวนมาก เป็นการนำหน่วยความจำหลัก มาทดแทนการใช้ฮาร์ดดิสก์ (HDD) แบบเดิม ทำให้ความเร็วในการ Read/Write ข้อมูล เร็วกว่า มีผลทดสอบในการอ่านเร็วกว่า Harddisk ปกติ 3-8 เท่า เขียน เร็วกว่า 2-5 เท่า


Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *